» » Informacja o sposobie organizacji zajęć prowadzonych i współprowadzonych na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Informacja o sposobie organizacji zajęć prowadzonych i współprowadzonych na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

wpis w: Aktualności | 0
Szanowni Państwo,
Studenci i Pracownicy Wydziału Elektroniki WAT,

w związku z komunikatem kierownictwa Wojskowej Akademii Technicznej dotyczącym form prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021, uwzględniając rekomendacje wydane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuję, że proces dydaktyczny na Wydziale Elektroniki WAT będzie realizowany w najbliższym semestrze w systemie hybrydowym. System ten zakłada realizację jak największej części z planowanych zajęć w postaci zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia których przeprowadzenie nie jest możliwe z wykorzystaniem powyższych technik będą realizowane w formie stacjonarnej w salach Uczelni.

Zasadnicze regulacje dotyczące organizacji zajęć na Wydziale Elektroniki WAT.

 1. Realizacja zajęć dydaktycznych będzie odbywać się w formie mieszanej. Zakłada się, że zajęcia w formie zdalnej będą prowadzone co najmniej do 16 listopada 2020 r. Prowadzący zobowiązani są na pierwszych zajęciach ze studentami powiadomić uczestników danej usługi edukacyjnej o formie jej realizacji w całym semestrze.
 2. Wykłady są realizowane wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Pozostałe formy edukacji, w szczególności jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mogą być przeprowadzone w sposób tradycyjny w salach Wydziału.
 4. Prowadzący zamierzający realizować zajęcia w formie tradycyjnej ma obowiązek powiadomić o tym uczestników zajęć na początku semestru (pierwsze spotkanie dydaktyczne) bądź co najmniej 5 dni przed planowanymi zajęciami, za pośrednictwem USOS-web lub starosty grupy.
 5. Zaleca się, aby wszelkie formy zaliczeń (kolokwia, kolokwia zaliczeniowe i egzaminy) zostały przeprowadzone zdalnie. Jedynie w uzasadnionych sytuacjach mogą one zostać przeprowadzone w sposób tradycyjny. Decyzję w tym zakresie podejmuje osoba prowadząca zajęcia, która jest zobowiązana do poinformowania studentów z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

Należy mieć na uwadze, iż pandemia koronawirusa wymaga od Nas wszystkich zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Na terenie WAT obowiązują stosowne ograniczenia, nakazy i zakazy określone w zarządzeniach Rektora (Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 43/RKR/2020 z dnia 25 maja 2020 r ze zmianami przyjętymi w Zarządzeniu Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 51/WAT/2020 z dnia 2 lipca 2020 r.). W związku z tym podczas przebywania na terenie Uczelni będą Państwo zobowiązani do przestrzegania określonych zasad, z których najważniejsze to:

 • ograniczenie pobytu na terenie Uczelni do niezbędnego minimum (wchodzenie do budynku na krótko przed zajęciami i  opuszczanie budynku zaraz po zajęciach),
 • bezwzględne przestrzeganie dystansu społecznego,
 • zasłanianie nosa i ust w budynkach, w tym podczas zajęć,
 • częste mycie rąk oraz ich dezynfekcja, w szczególności po wejściu do budynku,
 • regularne wietrzenie sal dydaktycznych, a w miarę możliwości prowadzenie zajęć przy otwartych oknach,
 • ograniczenie do minimum rzeczy osobistych zabieranych na zajęcia.

Powyższe zasady mogą podlegać zmianom w przypadku modyfikacji decyzji władz wyższych  i/lub zmiany sytuacji epidemicznej, w związku z czym zaleca się śledzenie komunikatów na stronach internetowych Uczelni i Wydziału (w tym w Planie zajęć).

Dziekan Wydziału Elektroniki WAT

prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet

Komunikat Dziekana Wydziału Elektroniki z dn. 15.09.2020 r.