» » Komunikat dotyczący form prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

Komunikat dotyczący form prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

wpis w: Aktualności | 0

Uwzględniając obecną i przewidywaną sytuację epidemiczną w Polsce, kierownictwo Wojskowej Akademii Technicznej uprzejmie informuje pracowników, doktorantów i studentów, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 proces dydaktyczny realizowany będzie w systemie mieszanym (hybrydowym), rekomendowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w liście otwartym do rektorów polskich uczelni wyższych z dnia 4 września 2020 r.

W systemie hybrydowym większość zajęć wykładowych, konwersatoryjnych oraz seminaryjnych, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, natomiast zajęcia, które nie mogą być realizowane zdalnie, np. zajęcia laboratoryjne, odbywają się w formie stacjonarnej, w murach uczelni. W przypadku realizacji zajęć w formie stacjonarnej, wdrożone zostaną takie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują ryzyko zarażenia się SARS-CoV‑2, np. poprzez zmniejszenie liczebności grup, a także takie zmiany w planie zajęć, które pozwolą na tworzenie bloków zajęć, wymagających bezpośredniej obecności studentów i wykładowców. W tym wariancie rekomendowane jest prowadzenie zajęć w blokach kilkugodzinnych, w celu zmniejszenia liczby kontaktów między osobami przebywającymi na terenie Uczelni. Wszystkie zajęcia w formie tradycyjnej będą prowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych MON, MNiSW oraz GIS, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w Akademii.

Szczegółowe zasady planowania i realizacji procesu dydaktycznego dla wszystkich form i poziomów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów zostaną określone przez prowadzące je wydziały, z uwzględnieniem specyfiki tych kierunków. W przypadku zajęć, które dotyczą przedmiotów realizowanych przez jednostki organizacyjne inne niż wydział wiodący dla danego programu studiów, stosowne decyzje podejmuje jego dziekan w konsultacji z kierownikami jednostek realizujących te przedmioty. Przez dziekana, o którym mowa w niniejszym komunikacie, należy rozumieć także dyrektora Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej dla zajęć prowadzonych dla doktorantów Szkoły oraz kierowników jednostek realizujących studia podyplomowe lub kursy.

Zasady i formy kształcenia w kolejnych miesiącach semestru mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Szczegółowe Wytyczne Dziekana Wydziału Elektroniki WAT dotyczące organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 pojawią się w przyszłym tygodniu. Prosimy o śledzenie strony Wydziału.