» » Najnowocześniejsze rozwiązania teleinformatyczne na Wydziale Elektroniki WAT

Najnowocześniejsze rozwiązania teleinformatyczne na Wydziale Elektroniki WAT

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 26.11.2019 r. w Instytucie Systemów Łączności Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczystość otwarcia dwóch nowych laboratoriów szkolno-treningowych: Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką HMS C3IS JAŚMIN oraz Węzłów Teleinformatycznych (WTi). Pierwsze z nich zostało wyposażone w niezbędną ilość licencji ww. HMS C3IS JAŚMIN oraz najnowszej generacji Węzeł Teleinformatyczny (zawierający pełen zestaw wojskowych urządzeń szkolno-treningowych, znajdujących się w wersji przenośnej oraz kontenerowej WTi), natomiast drugie w kolejny identyczny zestaw WTi.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele firmy Teldat  Sp. z o.o. sp.k. w osobach Prezesa dr. inż. Henryka Kruszyńskiego, dyrektora Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych Łukasza Apiecionka, dyrektora Departamentu Wdrożeń i Utrzymania Systemów Tomasza Zalesiaka oraz Łukasza Blechmana inżyniera Departamentu Marketingu i Handlu. Wojskową Akademię Techniczną reprezentowali dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski wraz z dyrektorem Instytutu Systemów Łączności płk. dr. inż. Zbigniewem Piotrowskim, z-cą dyrektora ISŁ dr. inż. Arturem Bajdą oraz dr. inż. Piotrem Łubkowskim, kierownikiem Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych.

Oba wymienione rozwiązania dostarczyła do Wojskowej Akademii Technicznej spółka TELDAT:

 • główny wykonawca (projektant i producent) WTi, który dostawy realizuje zgodnie z kontraktem zawartym z Inspektoratem Uzbrojenia w grudniu 2018 r. Rozwiązania te zostały opracowane przez tę spółkę na podstawie: wysokich wymagań MON (w tym w zakresie: szeroko pojętego bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bardzo wysokiej odporności klimatyczno-mechanicznej i emisyjnej ich komponentów) oraz kilkunastoletniego doświadczenia zdobytego przez tę spółkę w trakcie opracowywania, badania, wdrażania, eksploatacji i doskonalenia tego typu wyrobów techniki wojskowej;
 • również twórca ww. HMS C3IS JAŚMIN, który jest szeroko/w nieograniczonym zakresie wykorzystywany przez SZ RP w kraju i za granicą. Został też wielokrotnie sprawdzony (np. pod względem cyberbezpieczeństwa oraz zapewnienia kompatybilności i interoperacyjności z innymi systemami koalicyjnymi) i rekomendowany (również przez: NATO) oraz wpisany na sojuszniczą listę zaufanych produktów AFPL (Approved Field Product List). Rozwiązanie to spełniło też wszystkie niezbędne wymagania do funkcjonowania w środowisku PMN 2.0 (Polish Mission Network) i przeszło niezbędne sprawdzenia w tym zakresie. Równocześnie podlega ono ciągłemu rozwojowi technologicznemu i doskonaleniu oraz systematycznemu sprawdzaniu, m.in. podczas licznych ćwiczeń narodowych i międzynarodowych oraz testów, realizowanych np. w ramach przedsięwzięć organizowanych przez MIP WG (MIP Working Group).

Wymienione Węzły Teleinformatyczne (w wersji przenośnej i kontenerowej) oraz system HMS C3IS JASMIN służą do zabezpieczenia teleinformatycznego bieżących działań Sił Zbrojnych RP w kraju i za granicą, w tym zapewnienia sprawnego dowodzenia i działania ich związków operacyjnych, oddziałów i pododdziałów. Najważniejszym zadaniem Węzłów teleinformatycznych jest głównie zagwarantowanie:

 • zabezpieczenia pod względem teleinformatycznym zwłaszcza stanowisk dowodzenia komponentów wojskowych, dywizji, brygad, pułków i batalionów oraz zapewnienie im funkcjonowania w różnych warunkach środowiskowo-klimatycznych;
 • sprawnej budowy wydajnych sieci teleinformatycznych o wysokich klauzulach niejawności ( wspomnianej już Polish Mission Network 2.0 – PMN 2.0) oraz efektywnego funkcjonowania w tej infrastrukturze, umożliwiając przetwarzanie informacji o klauzuli TAJNE i NATO SECRET na stanowiskach dowodzenia wszystkich szczebli, rozwijanych na potrzeby wojennego systemu dowodzenia oraz w ramach działań sojuszniczych i koalicyjnych;
 • bezpiecznej transmisji danych (m.in.: łączności fonicznej IP, wymiany poczty elektronicznej, dystrybucji plików i usług wideokonferencji) oraz kontroli (w tym monitoringu) dostępu do systemu teleinformatycznego.
 • możliwości instalowania i sprawnej pracy m.in. zautomatyzowanych systemów dowodzenia i wsparcia działań wojsk, co też praktycznie zrealizowano w ww. laboratorium Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką HMS C3IS JAŚMIN;
 • warunków do tworzenia środowisk laboratoryjnych (testowych) na potrzeby in. weryfikacji i certyfikacji systemów: wsparcia dowodzenia oraz działań wojsk i/lub kierowania środkami walki;
 • infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do realizacji ćwiczeń oraz szkoleń wojskowych w kraju i za granicą;
 • wykorzystania tego sprzętu wojskowego do integracji stanowisk dowodzenia z sensorami i efektorami;
 • możliwości projektowania oraz zaawansowanego zarządzania, w tym konfigurowania i monitorowania pracy sieci teleinformatycznych budowanych na bazie tych wyrobów wojskowych.

Natomiast zasadniczym zadaniem systemu HMS C3IS JAŚMIN jest:

 • wsparcie (także istotne uefektywnienie i usprawnienie) dowodzenia wojskowymi strukturami operacyjno-taktycznymi oraz ich działań, w tym zoptymalizowanie zwłaszcza: procesu dowodzenia (jego faz: ustalania położenia, planowania, stawiania zadań i kontroli), działania i współdziałania oraz świadomości sytuacyjnej i bezpieczeństwa wojsk (np. poprzez zautomatyzowane/natychmiastowe: dystrybuowanie danych o zagrożeniach i bieżącym położeniu sił własnych oraz wyświetlanie tych informacji na cyfrowych podkładach mapowych);
 • zagwarantowanie bieżącego: zobrazowania sytuacji operacyjnej (w tym tworzenia jej połączonego obrazu – POSO) oraz śledzenia wojsk własnych i sprzymierzonych (BF – Blue Force Tracking);
 • umożliwienie uzyskania przewagi informacyjnej i wyeliminowanie m.in.: opóźnień (niejednokrotnie wielogodzinnych) w przekazywaniu danych (również o położeniu oddziałów i pododdziałów oraz będących na ich wyposażeniu obiektów mobilnych, np. wozów dowodzenia – WD szczebla taktycznego), a także pracochłonnego (w tym czasochłonnego) nanoszenia ich na papierowe mapy;
 • sprawne i bezpieczne funkcjonowanie (także przetwarzanie informacji o wysokich klauzulach niejawności) w strukturach teleinformatycznych stacjonarnych i mobilnych stanowisk dowodzenia oraz pojazdów wojskowych, np. ww. WD;
 • skuteczna  integracja i współpraca z innymi systemami (również sojuszniczymi  poprzez zastosowanie standardów obowiązujących w NATO), w tym: dowodzenia, łączności, walki, rozpoznania (dozorowania) i symulacyjno-szkoleniowymi;
 • zagwarantowanie zautomatyzowanej wymiany danych operacyjnych, także na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych, w tym wąskopasmowych, za pomocą autorskiego protokołu BRM;
 • zapewnienie możliwości sprawnego (również grupowego) obsługiwania (w tym tworzenia, przesyłania i kontroli) dokumentów dowodzenia, m.in.: planów, rozkazów, meldunków, dziennika działań bojowych i różnego rodzaju szablonów;
 • zagwarantowanie archiwizacji danych, w tym warstw graficznych i komunikatów głosowych, co pozwala precyzyjnie odtwarzać przebieg zdarzeń podczas działań i określać ich rzeczywistą faktografię (jest to przydatne np. w aspekcie: dokonywania oceny działania, szkolenia i doskonalenia wojsk, w tym wykorzystania wyposażenia będącego w ich dyspozycji).

Zrealizowana inwestycja to kolejny przykład potwierdzający wiodącą rolę Wydziału Elektroniki w procesie kształcenia podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej w korpusie łączności i informatyki.

Tomasz Zalesiak, Teldat  Sp. z o.o. sp.k.
Piotr Łubkowski, WAT
fot. Sebastian Jurek