» » Informacje organizacyjne dla zakwalifikowanych na I rok studiów I stopnia

Informacje organizacyjne dla zakwalifikowanych na I rok studiów I stopnia

Osoby zakwalifikowane na stacjonarne i niestacjonarne studia l-go stopnia w Wydziale Elektroniki, na kierunkach studiów:

 • elektronika i telekomunikacja
 • energetyka

zapraszamy w poniższych terminach w celu rejestracji oraz na spotkanie organizacyjne w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej przy ulicy gen. S. Kaliskiego 25A:

Rejestracja:

Studia stacjonarne I stopnia dla studentów cywilnych – 30.09.2019 r. godz. 8.00 do 11.00 [I piętro, sala 119 K]

Studia niestacjonarne I stopnia dla studentów cywilnych – 27.09.2019 r. godz. 15.15 do 17.15 [I piętro, sala 119/K]

Spotkanie organizacyjne:

Studia stacjonarne I stopnia dla studentów cywilnych – 03.10.2019 r. godz. 13.30 [sala 19 bud. 36]

Studia niestacjonarne I stopnia dla studentów cywilnych – 27.09.2019 r. godz. 17.35 [Klub WAT, I piętro, sala 103/K]

 1. Rejestracja ma na celu m. in. wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).
  Legitymacja studencka spełnia również rolę przepustki osobowej upoważniającej do wejścia na teren zamknięty uczelni, gdzie odbywa się większość zajęć programowych. Ponadto ELS pozwala korzystać z zasobów biblioteki Akademii.
  Elektroniczna Legitymacja Studencka może być nośnikiem biletów długookresowych analogicznym do Warszawskiej Karty Miejskiej. Możliwe jest zakodowanie na niej każdego rodzaju imiennego biletu 30- lub 90-dniowego.
  Prosimy, aby każda osoba zakwalifikowana na studia posiadała w dniu pierwszego spotkania dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem), pozwalający na jednoznaczną identyfikację oraz odliczoną kwotę 22. złotych na opłatę za elektroniczną legitymację studencką.Nieobecność na spotkaniu organizacyjnym i nieodebranie legitymacji studenckiej ELS (przepustki) uniemożliwi studentowi wejście na teren zamknięty WAT i uczestniczenie w zajęciach programowych.

   

 2. Studenci z tegorocznej rekrutacji w czasie rejestracji oraz spotkania organizacyjnego otrzymają informację o:
  • przydziale do grupy studenckiej,
  • przydzielonym numerze albumu.
 3. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w Roku Akademickim 2019/2020 rozpoczynają się dla nowo-przyjętych studentów w dniu:
  • cywilne studia stacjonarne – 02.10.2019 r.
  • studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – 02.10.2019 r.
  • studia niestacjonarne  – 28.09.2019 r.
 4. Na początku semestru organizowane są spotkania informacyjne ze studentami pierwszego roku celem bliższego zapoznania nowoprzyjętych z Wydziałem Elektroniki oraz wybranymi problemami z zakresu przebiegu studiów. W czasie spotkania odbędzie się szkolenie biblioteczne.
 5. Więcej informacji na temat przebiegu roku akademickiego można uzyskać na stronie wydziału po zapoznaniu się z Harmonogramem Roku Akademickiego.
 6. Dla studentów pierwszego roku zaplanowano blok zajęć, podczas którego odbędzie się:
  • szkolenie z USOS,
  • szkolenie przeprowadzone przez Samorząd Studencki z zakresu praw i obowiązków studenta
  • informacja z zakresu pomocy materialnej
  • informacja o formie i obowiązku zaliczenia BHP (bliższe informacje w oddzielnych ogłoszeniach).
 7. Termin ww. zajęć dla studentów Wydziału Elektroniki:
  • piątek 04.10.2019 r., Blok 9-10 (15.45-17.20), Aula w budynku 19/36 – studia niestacjonarne
  •  , Blok 9-10 (15.45-17.20), Budynek główny WAT, s. 315/100 – studia stacjonarne
 8. Odbycie szkolenia z BHP jest obowiązkowe i jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia.
  Moduł BHP jest częścią składową planu studiów i jego zaliczenie jest warunkiem uzyskania rejestracji bezwarunkowej na kolejny semestr.
  UWAGA: BHP zaliczamy poprzez Internet, w systemie e-Learning.
 9. Informacji o kwaterowaniu w domach studenckich WAT prosimy szukać na stronie Akademii, w zakładce Dział Spraw Studenckich.
 10. Dodatkowe informacje związane z organizacją procesu kształcenia można uzyskać na stronie internetowej Wydziału www.wel.wat.edu.pl, oraz bezpośrednio w dziekanacie Wydziału Elektroniki lub telefonicznie. Numery telefonów oraz adresy mailowe można znaleźć na stronie wydziału.
 11. Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 dla studentów pierwszego rocznika studiów I stopnia, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, połączona ze ślubowaniem akademickim, odbędzie się w dniu 08.10.2019 r. o godz. 09.00 w sali Kina Akademickiego Klubu WAT (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, róg ulic Kaliskiego i Archimedesa).
  Obecność nowoprzyjętych studentów i doktorantów obowiązkowa.
  Godzina stawiennictwa dla nowoprzyjętych – 08.20, z uwagi na sprawy organizacyjne.
 12. Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 odbędzie się w dniu – 1 października br., godz. 13.00, w sali Kina Akademickiego Klubu WAT (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a).
  Udział biorą wyznaczeni przedstawiciele studentów.

W sprawach organizacyjnych można kontaktować się telefonicznie:
261 837 217, 261 839 142, 261 837 795  – studia stacjonarne i studia niestacjonarne
261 837 103 – planowanie zajęć
261 839 341 – kierownik dziekanatu