Strona główna » Aktualności » Mistrz Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa 2018

Mistrz Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa 2018

W dniu 20 lutego 2018 roku w Instytucie Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT zorganizowano kolejne, bo już III spotkanie firm z branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa. Miało ono jak zwykle charakter seminarium branżowego połączonego z konkursem dla studentów o miano Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa. W tej edycji seminarium ważnym z punktu widzenia dydaktycznego było otwarcie 4 nowych pracowni dydaktycznych, tematycznie związanych z elektronicznymi systemami bezpieczeństwa.  Do udziału w seminarium zaproszono 6 czołowych firm z tej branży, z którymi Wydział Elektroniki ma podpisane porozumienia o współpracy. Firmy chętnie przyjęły zaproszenia i zaprezentowały swoje wyroby oraz najnowsze rozwiązania w dziedzinie elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Seminarium tematycznie skierowane było głównie do pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu i studentów specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa profilowanej przez Instytut. Program dnia był bardzo napięty.

O godz. 9:00 przystąpiono do realizacji pierwszego punktu dnia, tj. konkursu dla studentów specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa o miano Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa. To już III edycja tego Konkursu przygotowana przez pracowników Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych (ZESE) ISE w formie 25 pytań testowych, które swoim zakresem merytorycznym obejmowały wszystkie elektroniczne systemy bezpieczeństwa. Nad sprawnym przebiegiem konkursu rozwiązywania testu i sprawdzenia wyników czuwała grupa pracowników Zakładu dr hab. inż. J. Paś, dr hab. inż. A. Rosiński, dr inż. M. Wiśnios, dr inż. E. Majda-Zdancewicz i mgr inż. J. Łukasiak. Ogłoszenie wyników konkursu odłożono na część finałową dnia. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo przerwy w zajęciach studentów (sesja poprawkowa) frekwencja na konkursie była duża i obecnych było około 40 studentów.

O godz. 9:50 rozpoczęto zasadniczą część seminarium. Wszystkich uczestników seminarium, zaproszonych gości i studentów powitał Dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych dr hab. inż. Z. Watral. W powitaniu uczestniczył również Dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. A. Dobrowolski oraz Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju dr hab. inż. D. Laskowski.

Korzystając z okazji, że tak licznie zebrali się specjaliści, nauczyciele i studenci z branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa Dziekan Wydziału Elektroniki i Dyrektor Instytutu uhonorowali dr. inż. R. Ćwirko dyplomem uznania za 50 lat pracy w Wydziale. Dr inż. R. Ćwirko był związany ze specjalnością Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa od początku jej istnienia i to on organizował i kształtował specjalność profilowaną w Instytucie.

Po uroczystym pożegnaniu, prowadzący seminarium z-ca Dyrektora Instytutu dr inż. M. Wiśnios zapowiedział w kolejności alfabetycznej zaproszone firmy do prezentacji. Jako pierwsza wystąpiła firma AAT Holding S.A. reprezentowana przez Pana M. Radoszewskiego – inżyniera Wsparcia Technicznego firmy Polon–Alfa wchodzącej w skład Holdingu. Pan M. Radoszewski przedstawił strukturę firmy, produkty, nowości rynkowe oraz możliwości integracji systemów sygnalizacji pożarowej.

Z drugą prezentacją wystąpiły wspólnie firmy Bosch i Janex International. Prezentację dotyczącą struktury firmy Bosch, osiągnięć i produktów przedstawił Pan K. Góra, Dyrektor Handlowy firmy, natomiast wystąpienie dotyczące firmy Janex rozpoczęła Pani J. Kawacz – Matysiak prezes firmy a informację o produktach, rozwiązaniach technicznych i przykładowych realizacjach systemów bezpieczeństwa przedstawili: Pani M. Lipińska (absolwentka WAT) i Pan K. Kowalczyk.

Trzecia prezentacja została wygłoszona przez firmę Satel, z którą Instytut współpracuje najdłużej. Prezentację przedstawiły dwie osoby: Pan M. Domagalski – Kierownik projektu eduSATEL oraz Pan Jacek Korzeniewski. Prezentacja dotyczyła firmy i najnowszych produktów systemów bezpieczeństwa.

Czwartą prezentację przedstawiła firma Schrack Seconet. Prezentację rozpoczął Pan G. Ćwiek – Prezes firmy podziękowaniami zaadresowanymi do Dziekana WEL za wyróżniającą się postawę studentów WEL odbywających praktykę w firmie Schrack Seconet a następnie przedstawił strukturę firmy oraz jej najważniejsze dokonania. Dalej prezentacja była prowadzona przez Pana K. Kuneckiego, Dyrektora ds. Technicznych w firmie a dotyczyła informacji o produktach i rozwiązaniach technicznych.

Ostatnią prezentację przedstawiła firma Pulsar – największy w Polsce producent zasilaczy do systemów bezpieczeństwa. Prezentację rozpoczął Pan Z. Jarosz Dyrektor Sprzedaży Krajowej a rozwiązania techniczne oraz asortyment produkowanych urządzeń przedstawił Pan M. Dzioch Specjalista ds. produktu i szkoleń w firmie.

Medialnie seminarium, konkurs oraz uroczyste otwarcie zespołu pracowni dydaktycznych wspierały dwa czasopisma branżowe: „Zabezpieczenia” – redaktor naczelny czasopisma Pani T. Karczmarzyk i redaktor Pani E. Końka oraz „Ochrona Mienia i Informacji” – redaktor naczelny Pan K. Surdyk.

Po skończonych prezentacjach o godz. 12:45 odbyło się uroczyste otwarcie 4 nowoczesnych pracowni dydaktycznych w Instytucie Systemów Elektronicznych WEL wyposażonych przez firmy, z którymi Wydział Elektroniki podpisał porozumienia. Uroczystego otwarcia zespołu pracowni pod wspólną nazwą „Elektroniczne Systemy Bezpieczeństwa” dokonał Prorektor ds. kształcenia WAT dr hab. inż. Z. Bogdanowicz oraz: Wiceprezes AAT Holding S.A. Pan J. Kubacki, Dyrektor Handlowy Bosch Pan K. Góra, Prezes firmy Janex International Pani J. Kawacz – Matysiak, Kierownik projektu eduSATEL Pan M. Domagalski, Prezes firmy Schrack Seconet Pan G. Ćwiek, Dyrektor Sprzedaży Krajowej firmy Pulsar Pan Z. Jarosz w obecności Dziekana Wydziału Elektroniki WAT prof. dr. hab. inż. A. Dobrowolskiego, Dyrektora Instytutu Systemów Elektronicznych WEL dr. hab. inż. Z. Watrala oraz koordynatora całego przedsięwzięcia dr. hab. inż. J. Pasia. Po uroczystościach związanych z otwarciem pracowni dydaktycznych Dyrektor Instytutu podziękował firmom, które ufundowały nowe stanowiska za nieocenione wsparcie w tworzeniu bazy laboratoryjnej Instytutu. Po komisyjnym sprawdzeniu wyników testu ogłoszono oficjalne wyniki konkursu na Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa.  Najlepszymi studentami w konkursie okazali się:

  • Mistrz Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa Wydziału Elektroniki WAT na rok 2018 – inż. Adrian BŁAŻEJCZYK, grupa studencka E4B2S1, absolwent studiów pierwszego stopnia, obecnie pierwszy semestr studiów drugiego stopnia. Zwycięzca otrzymał dyplom, okolicznościową statuetkę od pracowników ZESE, voucher na jednomiesięczny płatny staż w firmie Schrack Seconet, bezpłatne szkolenia w wybranych firmach oraz okolicznościowe prezenty od wszystkich reprezentowanych firm.
  • I wicemistrz Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa Wydziału Elektroniki WAT na rok 2018 – inż. Karol Michał WŁOSEK, grupa studencka E4B2S1, absolwent studiów pierwszego stopnia, obecnie pierwszy semestr studiów drugiego stopnia. Zwycięzca otrzymał dyplom, vouchery na bezpłatne szkolenia w wybranych firmach oraz okolicznościowe prezenty od wszystkich reprezentowanych firm.
  • II wicemistrz Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa Wydziału Elektroniki WAT na rok 2018 – Kamil KRZYKAWSKI, grupa studencka E4B1S1, student siódmego semestru studiów pierwszego stopnia. Zwycięzca otrzymał dyplom, vouchery na bezpłatne szkolenia w wybranych firmach oraz okolicznościowe prezenty od wszystkich reprezentowanych firm.
  • Pozostali studenci: Przemysław ŚLIWA, inż. Tomasz PIETRZYK, inż. Maksymilian Kacper LEPA, inż. Rafał DEMIANIUK, inż. Adrian CYGA, inż. Filip Łukasz KOKOSIŃSKI, Bartłomiej GÓRKA, Mateusz NADOLNY (uszeregowani według kolejności zdobytych punktów) otrzymali vouchery na jednodniowe bezpłatne szkolenia w wybranych firmach oraz okolicznościowe prezenty od wszystkich uczestniczących firm.

Konkurs podsumował oraz dyplomy wręczył Prorektor ds. kształcenia WAT dr hab. inż. Z. Bogdanowicz i Dziekan WEL prof. dr hab. inż. A. Dobrowolski, którzy zaszczycili swoją obecnością konkurs oraz seminarium.

Dziękujemy studentom za udział w konkursie oraz seminarium i zapraszamy na IV edycję konkursu w 2019 roku.

Podsumowując całe przedsięwzięcie można uznać je za bardzo udane. Padały pod adresem organizatorów słowa uznania ze strony firm, które uzasadniają sens organizowania tego rodzaju spotkań branżowych w formie seminarium na terenie uczelni wyższej.

Fotografie: mgr inż. Jarosław ŁUKASIAK